Menu

 کارشناس فناوری اطلاعات بیمارستان:سرکار خانم دهملایی-کارشناس ارشد کامپیوتر

شرح وظایف کارشناس کامپیوتر:

  1. نصب وراه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان
  2. انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به سیستم HIS و اینترنت
  3. -نظارت و مراقبت مستمر بر تهيه اطلاعات پشتيبان درServer و ساير واحدها
  4. نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز
  5. نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به واحدهای بیمارستان