Menu

این مرکز شامل درمانگاه سرپایی و اورژانس و شامل بخش های بستری زیر می باشد:

جراحی زنان ،بلوک زایمان ،NICUt و بخش نوزادان می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با هر بخش  بر روی بخش مورد نظر کلیک نمایید.