Menu

بیمارستان فریده بهبهانی

گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان آموزشی فریده بهبهانی سال 1398

 

  • تهیه و خرید کتاب های مورد نیاز گروه های آموزشی؛
  • راه اندازی و تکمیل وب سایت کتابخانه؛
  • راهنمایی دانشجویان؛
  • به روز رسانی دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی.