Menu

بیمارستان فریده بهبهانی

آیین نامه وجین منابع 

 

مقدمه:

كار وجين بخشي از فرآيند مجموعه سازي در كتابخانه ها به شمار مي رود كه همانند ساير امور مرتبط با مديريت و توسعه مجموعه، نيازمند دقت نظر و توجه مي باشد. وجين را مي توان به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي كيفيت و كارآيي كتابخانه ها مورد توجه قرار داد. براي آنكه كتابخانه تبديل به انبار مرده از كتاب و ساير منابع اطلاعاتي بلا استفاده نگردد، عمل وجين منابع امري ضروري به نظر مي رسد. در واقع وجين خود نوعي انتخاب است با اين تفاوت كه بعد از تهيه مجموعــه اتفاق مي افتد. لذا اين امر به ارزشيابي مجموعه منتج مي شود. مي توان گفت كه در فرآيند سفارش منابع اطلاعاتي، عمل انتخاب از ميان انتشارات موجود در بازار صورت مي پذيرد ولي در مرحله وجين عمل انتخاب از بين مجموعه كتابخانه انجام مي شود. اين مسئله حاكي از آن است كه سفارش منابع و وجين آن دو فرآيند كاملاّ مرتبط و وابسته به هم بوده و مي بايست سياست هاي واحدي درخصوص هر دو فرآيند اعمال شود. افزودن منابع بدون پیراستن آن  در دراز مدت از کارایی مجموعه می کاهد. آیین نامه وجین منابع در کتابخانه بیمارستان فریده بهبهانی به شرح زیر می باشد:

 

ماده 1: اهداف وجین منابع کتابخانه

­     ایجاد فضای مناسب و کافی برای منابع موجود و جدید،   

­     پویایی مجموعه منابع کتابخانه؛

­     تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع موجود؛

­     بدست آوردن بازخورد نقاط ضعف و قوت در كتابخانه از امر وجين.

 

ماده 2: شاخص هاي وجين

­     عدم اعتبار علمي: منابع علمي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست مي داده و كم ارزش شده اند، را در صورتيكه مورد استفاده قرار نمي گيرند، مي توان وجين نمود.

­     وضع ظاهري: كتابهاي فرسوده و مندرس با وضع و شرايط نامناسب را مي توان از مجموعه خارج كرد، به شرط آنكه اگر از كتاب هاي پرمراجعه هستند بايد نسخه هاي جديد جايگزين شود.

­     نسخه تكراري: نسخه هاي اضافي منابعي كه در زمان خاص بنا به شرايط تهيه گرديده و در حال حاضر نسخه هاي كمتر آن در مجموعه جوابگوي نياز مراجعان مي باشد را مي توان وجين نمود.

­     ويرايش هاي قديمي تر: اين معيار بيشتر در رابطه با كتابهاي علمي انجام مي پذيرد كه ويرايش قديمي با ورود ويرايش جديد كاملا ًبي ارزش تلقي مي شود. مگر آنکه ويرايش قديم داراي ويژگي خاصي بوده که ويرايش جديد فاقد آن مي باشد.

­     ميزان استفاده: با بررسي تعداد دفعات استفاده و يا به امانت رفتن يك كتاب مي توان دريافت كه چه كتابهايي بسيار كم و يا بي استفاده بوده است و واجد شرايط وجين مي باشد. در بخش گردش و امانت مي توان از طريق بررسي برگه هاي امانت كتاب و يا از طريق رايانه تعداد دفعات امانت كتابها را محاسبه كرد.

­     نسخ قديمي يا منابعي كه بي استفاده هستند: منابعي كه حداقل 3 سال پس از زمان مورد ثبت استفاده مراجعه كنندگان نبوده از مجموعه وجين و منابع مفيدتر جايگزين خواهد شد.

 

ماده 3: منابع مستثنی از وجین

­     منابع نفیس، تاریخی و هنری در حیطه علوم پزشکی؛

­     منابع هسته در هر رشته تحصیلی؛

 

ماده 4: اعضاء کمیته وجین منابع در کتابخانه های دانشکده ای/ مراکز آموزشی و درمانی

  • مسئول کتابخانه مرکزی
  • مسئول کتابخانه بیمارستان
  • کارشناسان کتابخانه
  • رئیس دانشکده/ مراکز آموزشی و درمانی
  • معاون آموزشی یا پژوهشی
  • امین اموال

 

ماده 5: مراحل انجام وجین

­     کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده در ماده دو و سه، نسبت به شناسایی و انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند اقدام نماید.

­     مسئول کتابخانه لازم است پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در جریان قرار دهد.

­     لیست منابع وجین شده در دانشکده/ مراکز آموزشی و درمانی در قالب برنامه اکسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه کمیته وجین، به کتابخانه مرکزی ارسال گردد.

­     ارسال مستندات به اداره اموال و گرفتن مجوز خروج اموال در این بازه زمانی به عهده خود مرکز می باشد.

­     تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده مراکز بر عهده کتابخانه مرکزی است. مراتب کتبا به واحد مربوطه اعلام می شود.

­     مسئول میز امانت لیست وجین را وارد سیستم کرده و غیر فعال می کند.

­     مسئولیت حفظ و نگهداری منابع وجین شده به عهده واحد مربوطه است.

 

ماده 6: دوره وجین

­     وجین منابع از مجموعه کتابخانه به صورت مستمر و در مرداد ماه هر سال انجام می شود.

­     تعداد منابع وجین شده در هر نوبت بایستی متناسب با تعداد کل منابع موجود در کتابخانه باشد.

تبصره 1: قبل از شروع عمليات وجين ابتدا عمل رف خواني كتابخانه مربوطه انجام مي شود و تمامي منابع مجموعه از لحاظ منابع مفقودي، امانت و موجودي كنترل و بازبيني مي شود.

 

ماده 7 : پس از وجین

­     پس از آنكه كتابها وجين شدند و اطلاعاتشان در فرم مربوطه درج گرديد، از مجموعه کتابخانه خارج شده و در دفتر ثبت هر کتابخانه در ستون ملاحظات توضیح لازم ارایه می شود.

­     در سیستم نرم افزار کتابخانه کتب وجین شده مشخص و کارت کتب وجین شده نگهداری می شود.

 

ماده 8: تغییر در مفاد آیین نامه وجین

­     هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه به پیشنهاد ریاست کتابخانه مرکزی و تصویب معاونت پژوهشی دانشکده امکان پذیر بوده و مراتب به کتابخانه های تابعه اعلام خواهد شد.

این آیین نامه در 8 ماده و یک تبصره در تاریخ 1400/07/20 به پیشنهاد کتابخانه بیمارستان و کتابخانه مرکزی و تایید و تصویب معاونت پژوهشی بیمارستان رسیده و از این پس لازم الاجرا می باشد.

pdf