Menu

مسئول واحد خدمات بیمارستان: آقای همت

شرح وظایف مسئول خدمات:

  1. نوشتن برنامه کاری پرسنل کلیه خدمات
  2. تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها
  3. راهنمایی دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان
  4. نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی
  5. نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی
  6. نظارت و کنترل دقیق نسبت به تفکیک و جمع آوری زباله های عفونی و غیر عفونی به همراه کارشناس بهداشت محیط