Menu

مدیرمالی بیمارستان:آقای آبادی هندیجانی-کارشناس ارشد حسابداری

شرح وظایف مدیر مالی بیمارستان:

  1. نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی
  2. بررسی و تأیید نهایی پرداخت های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی
  3. اعمال نظارت مالی بر ثبت ، نگهداری و کنترل موجودی کالا و داذایی ها 
  4. هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی
  5. برنامه ریزی به منظور انجام امور مربوط به اصلاح حساب های سنوات قبل در مواقع مورد نیاز