Menu

بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط بیمارستان: آقای گذری-کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط:

 1. هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
 2. تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف
 3.  نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
 4. نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
 5. كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز
 6. نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان: خانم دوستی-کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 3. عضویت در کمیته های کنترل عفونت و بحران و بلایا و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ، عملکردی و دیگر موارد مرتبط
 4. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 5. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 6. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی