Menu

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان:خانم محفوظی-کارشناس ارشد پرستاری

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری:

  1. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقا دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
  2. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
  3. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز از طریق شرکت در جلسات بودجه بندی بیمارستان و دانشگاه
  4. نظارت و مشارکت فعال به نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی ها به کادر پرستاری و مامایی
  5.  بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع