Menu

سوپروایزر آموزشی بیمارستان:خانم اسماعیلی-کارشناس پرستاری

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

1-شناسایی و تعیین اهداف آموزشی،تعیین نیاز های آموزشی،اولویت بندی نیازهای آموزشی

2-تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

3-تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

4-مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

5-ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده  و و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخشی آموزشی