Menu
Loading
 • این پرسشنامه به منظور رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است، خواهشمند است به سئوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید.(پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارم.)

 • نگهبانی
 • پذیرش

 • منشی بخش
 • واحدخدمات • کادر پزشکی • کادر پرستاری
 • آزمایشگاه • تغذیه
 • ترخیص و صندوق
 • تصویربرداری


 • داروخانه


 • امکانات رفاهی