Menu
تاریخ ایجاد: تعداد بازدید: 170 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
عدم دسترسی به سه پایگاه اطلاعاتی ulrich ،clinicalkey و ovid

اشتراک پایگاه های   ClinicalKey, Ulrikhو Ovidقطع شده و در حال حاضر امکان تمدید قرارداد از سوی وزارت بهداشت وجود ندارد.


عدم دسترسی به سه پایگاه اطلاعاتی ulrich ،clinicalkey و ovid